Thai | English                                
เลือกขอบเขตการค้นหา และใส่คำ หรือส่วนของคำที่ต้องการค้นหา และกดปุ่มตกลง
                                                  จำนวน 500 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลพรรคแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง/แบบบัญชีรายชื่อประวัติเผยแพร่
1 นายกนก ลิ้มตระกูล เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด อุตรดิตถ์
2 นายกนก วงษ์ตระหง่าน ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 37
3 นายกรณ์ จาติกวณิช ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 6
4 นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ชาติไทยพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด อ่างทอง
5 นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 44
6 นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด เชียงใหม่
7 นายกษิต ภิรมย์ ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 42
8 นายก่อเกียรติ สิริยะเสถียร เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด นครปฐม
9 นายก่อแก้ว พิกุลทอง เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 54
10 นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด พังงา
11 นายกัมพล สุภาแพ่ง ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด เพชรบุรี
12 นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สระบุรี
13 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 7
14 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 51
15 นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 12 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
16 นายกิตติ สมทรัพย์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด ร้อยเอ็ด
17 นายกุลเดช พัวพัฒนกุล ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด อุทัยธานี
18 นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด มหาสารคาม
19 นายกูอาเซ็ม กูจินามิง ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด นราธิวาส
20 นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัด อุดรธานี
21 นายเกษม อุประ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัด สกลนคร
22 นายเกียรติ สิทธีอมร ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 35
23 นายพหล วรปัญญา เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด ลพบุรี
24 นายเกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 45
25 นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด อุดรธานี
26 นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร ชาติไทยพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
27 นายโกวิทย์ ธารณา ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 32
28 นายโกศล ปัทมะ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด นครราชสีมา
29 นายขจิตร ชัยนิคม เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด อุดรธานี
30 นางสาวขัตติยา สวัสดิผล เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 42
31 นายคณวัฒน์ วศินสังวร เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 28
32 นายคมเดช ไชยศิวามงคล เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด กาฬสินธุ์
33 นายครรชิต ทับสุวรรณ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สมุทรสาคร
34 นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด สุรินทร์
35 นายคุณากร ปรีชาชนะชัย เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด สุรินทร์
36 นายจตุพร เจริญเชื้อ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ขอนแก่น
37 นายสรรพภัญญู ศิริไปล์ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 70
38 นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ลำปาง
39 นายจรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัด นครราชสีมา
40 นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัด บุรีรัมย์
41 นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัด อุดรธานี
42 นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล ภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด สุโขทัย
43 นายจักรัตน์ พั้วช่วย เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด เพชรบูรณ์
44 นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ขอนแก่น
45 นายธวัชชัย สุทธิบงกช เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 68
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุพรรณ กุลดิลก เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 56
47 นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด มหาสารคาม
48 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 18 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
49 นายจุติ ไกรฤกษ์ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด พิษณุโลก
50 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 5
51 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด เชียงใหม่
52 นายเจริญ คันธวงศ์ ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 13
53 นายเจริญ จรรย์โกมล เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด ชัยภูมิ
54 นายเจะอามิง โตะตาหยง ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด นราธิวาส
55 นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
56 นายเจือ ราชสีห์ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สงขลา
57 นายฉลอง เรี่ยวแรง เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด นนทบุรี
58 นายฉลาด ขามช่วง เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ร้อยเอ็ด
59 นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด กาญจนบุรี
60 ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 3
61 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
62 นายชนินทร์ รุ่งแสง ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 32 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
63 นางชมภู จันทาทอง เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด หนองคาย
64 นายชยุต ภุมมะกาญจนะ ชาติไทยพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ปราจีนบุรี
65 นายชลน่าน ศรีแก้ว เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด น่าน
66 นายชวน หลีกภัย ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 2
67 นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล ภูมิใจไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 1
68 นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร ภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด ราชบุรี
69 นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 75
70 นายชัย ชิดชอบ ภูมิใจไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 2
71 นายชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ รักประเทศไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 2
72 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ตาก
73 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด สงขลา
74 นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง ชาติพัฒนา ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 2
75 นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ ชาติไทยพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด สุพรรณบุรี
76 นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ชาติไทยพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด อุทัยธานี
77 นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 10
78 นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด เชียงใหม่
79 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัด นครศรีธรรมราช
80 นายชื่นชอบ คงอุดม ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 10 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
81 นายชุมพล จุลใส ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ชุมพร
82 นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ชาติไทยพัฒนา ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 5
83 นายชูกัน กุลวงษา เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด นครพนม
84 นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด ปทุมธานี
85 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ รักประเทศไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 1
86 นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัด อุบลราชธานี
87 นายชูศักดิ์ แอกทอง เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัด สุรินทร์
88 นายเชน เทือกสุบรรณ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
89 นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 50
90 นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด บึงกาฬ
91 นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด มหาสารคาม
92 นายไชยา พรหมา เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด หนองบัวลำภู
93 นายฐานิสร์ เทียนทอง เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สระแก้ว
94 นายณรงค์ ดูดิง ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ยะลา
95 นายณัฏฐ์ บรรทัดฐาน ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 15 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
96 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 26 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
97 นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด น่าน
98 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 9
99 นางดวงแข อรรณนพพร เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัด ขอนแก่น
100 นายดิสทัต คำประกอบ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด นครสวรรค์
101 นางสาวตรีนุช เทียนทอง เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด สระแก้ว
102 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 38
103 นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด สุรินทร์
104 นายตุ่น จินตะเวช ชาติไทยพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 11 จังหวัด อุบลราชธานี
105 นายไตรรงค์ ติธรรม เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด บึงกาฬ
106 นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 9
107 นายถวิล ไพรสณฑ์ ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 21
108 นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 35
109 นายถาวร เสนเนียม ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด สงขลา
110 นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด อุตรดิตถ์
111 นายทองดี มนิสสาร เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด อุดรธานี
112 นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่
113 นางทัศนียา รัตนเศรษฐ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด นครราชสีมา
114 นายทายาท เกียรติชูศักดิ์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด นครสวรรค์
115 นายเทพไท เสนพงศ์ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด นครศรีธรรมราช
116 นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 4
117 นางเทียบจุฑา ขาวขำ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัด อุดรธานี
118 นายธนเทพ ทิมสุวรรณ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 43
119 นายธนา ชีรวินิจ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
120 นายธนิก มาสีพิทักษ์ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 52
121 นายธนิตพล ไชยนันทน์ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ตาก
122 นายธเนศ เครือรัตน์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ศรีสะเกษ
123 นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 34
124 นายธวัชชัย อนามพงษ์ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด จันทบุรี
125 นายธานินทร์ ใจสมุทร ชาติไทยพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สตูล
126 นายธานี เทือกสุบรรณ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
127 นายธารา ปิตุเตชะ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ระยอง
128 นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
129 นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 20 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
130 นายธีระ ไตรสรณกุล เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด ศรีสะเกษ
131 นายธีระ สลักเพชร ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ตราด
132 นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ชุมพร
133 นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ตาก
134 นายนคร มาฉิม ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด พิษณุโลก
135 นายนพคุณ รัฐผไท เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัด เชียงใหม่
136 นายนพดล มาตรศรี ชาติไทยพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด สุพรรณบุรี
137 นายนพพล เหลืองทองนารา เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด พิษณุโลก
138 นายนภินทร ศรีสรรพางค์ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 34
139 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด พิจิตร
140 นายนริศ ขำนุรักษ์ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด พัทลุง
141 นายนริศร ทองธิราช เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด สกลนคร
142 นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด นครศรีธรรมราช
143 นายนวัธ เตาะเจริญสุข เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัด ขอนแก่น
144 นางนันทนา ทิมสุวรรณ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด เลย
145 นางนันทนา สงฆ์ประชา ภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ชัยนาท
146 นางนันทพร วีรกุลสุนทร ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 25 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
147 นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 21 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
148 นางนาที รัชกิจประการ ภูมิใจไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 4
149 ร้อยตำรวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 24
150 นายนิติรัฐ สุนทรวร ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด สมุทรสาคร
151 นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง ชาติไทยพัฒนา ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 3
152 นายนิทัศน์ ศรีนนท์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด นนทบุรี
153 นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 50
154 นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 16
155 นายนิพนธ์ ศรีธเรศ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด กาฬสินธุ์
156 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด พัทลุง
157 นายนิยม ช่างพินิจ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด พิษณุโลก
158 นายนิยม วรปัญญา เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 55
159 นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด แพร่
160 นายนิยม เวชกามา เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด สกลนคร
161 นายนิรมิต สุจารี เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ร้อยเอ็ด
162 นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด ร้อยเอ็ด
163 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 67
164 พันตำรวจโท นุกูล แสงศิริ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด นครสวรรค์
165 นายบัญญัติ เจตนจันทร์ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ระยอง
166 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 3
167 นายดนุพร ปุณณกันต์ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 62
168 นายบุญแก้ว สมวงศ์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ยโสธร
169 นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 10 จังหวัด นครราชสีมา
170 นายบุญชู นิลถนอม เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด สมุทรสาคร
171 นายบุญฐิณ ประทุมลี เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด มุกดาหาร
172 นายบุญดำรง ประเสริฐโสภา ภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด ราชบุรี
173 นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัด เชียงใหม่
174 นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 36
175 นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ราชบุรี
176 นางบุญรื่น ศรีธเรศ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด กาฬสินธุ์
177 นายบุญเลิศ ไพรินทร์ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ฉะเชิงเทรา
178 นางสาวบุณย์ธิดา สมชัย ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัด อุบลราชธานี
179 นายบุรณัชย์ สมุทรักษ์ ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 27
180 นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สุรินทร์
181 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ พลังชล เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัด ชลบุรี
182 นายประกอบ จิรกิติ ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 39
183 นายประกอบ รัตนพันธ์ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด นครศรีธรรมราช
184 นายประชา ประสพดี เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัด สมุทรปราการ
185 นายชินวัฒน์ หาบุญพาด เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 72
186 นายประชา โพธิพิพิธ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด กาญจนบุรี
187 นายประนอม โพธิ์คำ ภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 12 จังหวัด นครราชสีมา
188 นายประพร เอกอุรุ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด สงขลา
189 ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธุ์ ชาติพัฒนา ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 1
190 นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
191 นายประวัฒน์ อุตโมท เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 61
192 นายประสาท ตันประเสริฐ ชาติพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด นครสวรรค์
193 จ่าสิบตำรวจ ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด สุรินทร์
194 นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด เชียงใหม่
195 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 14 จังหวัด นครราชสีมา
196 นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด สมุทรปราการ
197 นายประเสริฐ บุญชัยสุข ชาติพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด นครราชสีมา
198 นายประเสริฐ บุญเรือง เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด กาฬสินธุ์
199 นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ยะลา
200 นายปริญญา ฤกษ์หร่าย เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด กำแพงเพชร
201 นายปรีชา มุสิกุล ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด กำแพงเพชร
202 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด เลย
203 ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัด ขอนแก่น
204 นายเอกธนัช อินทร์รอด เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 73
205 นายปวีณ แซ่จึง เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัด ศรีสะเกษ
206 นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 46
207 นายปัญญา จินตะเวช เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัด อุบลราชธานี
208 นางปานหทัย เสรีรักษ์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด แพร่
209 นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ชัยภูมิ
210 นางปารีณา ไกรคุปต์ ชาติไทยพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ราชบุรี
211 นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ยโสธร
212 นางปิยะดา มุ่งเจริญพร เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด สุรินทร์
213 ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ รักษ์สันติ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 1
214 นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด เลย
215 นายโปรดปราน โต๊ะราหนี รักประเทศไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 3
216 นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 49
217 นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด นครปฐม
218 นายไผ่ ลิกค์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด กำแพงเพชร
219 นายพงศกร อรรณนพพร เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 40
220 ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด หนองคาย
221 นายพงศ์เวช เวชชาชีวะ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด จันทบุรี
222 นายสมเพชร แต่งงาม รักประเทศไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 5
223 นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด บุรีรัมย์
224 นางพรทิวา นาคาศัย ภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ชัยนาท
225 นางสาวพรพิมล ธรรมสาร เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด ปทุมธานี
226 นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด ชัยภูมิ
227 นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 33
228 นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 41
229 นายพลพีร์ สุวรรณฉวี ชาติพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัด นครราชสีมา
230 นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 16 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
231 นายพ้อง ชีวานันท์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
232 นางพัชรินทร์ มั่นปาน ประชาธิปไตยใหม่ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 1
233 นางสาวพัชรี โพธสุธน ชาติไทยพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด สุพรรณบุรี
234 นายพัฒนา สัพโส เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด สกลนคร
235 นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา พลังชล เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด ชลบุรี
236 นายพายัพ ปั้นเกตุ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 48
237 นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ลพบุรี
238 นายอิสรา สุนทรวัฒน์ ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 47
239 นายพิชิต ชื่นบาน เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 53
240 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด เชียงราย
241 นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด กระบี่
242 พลตำรวจโท พิทักษ์ จารุสมบัติ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด ฉะเชิงเทรา
243 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัด นครศรีธรรมราช
244 นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด หนองบัวลำภู
245 นายพิสิษฐ์ สันตพันธุ์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด อุบลราชธานี
246 นายพีรพันธุ์ พาลุสุข เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ยโสธร
247 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรยศ ราฮิมมูลา ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 40
248 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 19
249 นายพีระเพชร ศิริกุล เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด กาฬสินธุ์
250 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
251 นางเพชรินทร์ เสียงเจริญ ภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ปราจีนบุรี
252 นายไพจิต ศรีวรขาน เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด นครพนม
253 นายไพฑูรย์ แก้วทอง ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 11
254 นายไพโรจน์ ตันบรรจง เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด พะเยา
255 นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 19 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
256 นายภราดร ปริศนานันทกุล ชาติไทยพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด อ่างทอง
257 นายภิรพล ลาภาโรจน์กิจ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด สงขลา
258 นายภุชงค์ รุ่งโรจน์ ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 29
259 นายภูมิ สาระผล เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ขอนแก่น
260 นางสาวภูวนิดา คุนผลิน เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 25
261 นายมนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ ภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด บุรีรัมย์
262 นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด นนทบุรี
263 นายมนตรี ปาน้อยนนท์ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
264 นางมนพร เจริญศรี เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด นครพนม
265 นายมนู พุกประเสริฐ ภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด สุโขทัย
266 นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ลพบุรี
267 นายมานพ จรัสดำรงนิตย์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัด ศรีสะเกษ
268 นายมานะ โลหะวณิชย์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ชัยภูมิ
269 นายมานิต นพอมรบดี ภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ราชบุรี
270 นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 6
271 นางมุกดา พงษ์สมบัติ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด ขอนแก่น
272 นางสาวมาลินี อินฉัตร เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 71
273 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 1
274 นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด จันทบุรี
275 นายยุทธจักร เรืองวรบูรณ์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด นครพนม
276 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด มหาสารคาม
277 นายยุทธพล อังกินันทน์ ชาติไทยพัฒนา ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 4
278 นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 65
279 นายยุพราช บัวอินทร์ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด เพชรบูรณ์
280 นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 47
281 นายรณเทพ อนุวัฒน์ พลังชล เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ชลบุรี
282 นายรส มะลิผล เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา
283 นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 27
284 นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด เชียงราย
285 นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด บุรีรัมย์
286 นางรังสิมา เจริญศิริ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 49
287 นางสาวรังสิมา รอดรัศมี ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สมุทรสงคราม
288 นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 44
289 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา ธนาดิเรก ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 33 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
290 นายรัฐกร เจนกิจณรงค์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด นครปฐม
291 นายรำรี มามะ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด นราธิวาส
292 นายรุ่งโรจน์ ทองศรี ภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัด บุรีรัมย์
293 นางสาวเรวดี รัศมิทัต ภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด สมุทรปราการ
294 นายเรวัต อารีรอบ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ภูเก็ต
295 นายเรืองเดช สุพรรณฝ่าย เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 10 จังหวัด ขอนแก่น
296 นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค ภูมิใจไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 3
297 นางสาวละออง ติยะไพรัช เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัด เชียงราย
298 นางสาวลีลาวดี วัชโรบล เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
299 นายวรงค์ เดชกิจวิกรม ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด พิษณุโลก
300 นายวรชัย เหมะ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด สมุทรปราการ
301 นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล ชาติพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด นครราชสีมา
302 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด แพร่
303 นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด อุบลราชธานี
304 นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 36
305 นายวราวงษ์ พันธุ์ศิลา เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ร้อยเอ็ด
306 นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด นนทบุรี
307 นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ ภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด สระบุรี
308 นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ชาติพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด นครราชสีมา
309 นายวัชระ เพชรทอง ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 45
310 นายวัฒนา เมืองสุข เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 22
311 นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด นนทบุรี
312 นายวันชัย บุษบา เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด เลย
313 นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด เพชรบูรณ์
314 นายวาสิต พยัคฆบุตร เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ลำปาง
315 นายวิชัย ล้ำสุทธิ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด ระยอง
316 นายวิชัย สามิตร เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด หนองบัวลำภู
317 นายวิชาญ มีนชัยนันท์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 17 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
318 นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 69
319 นายวิฑูรย์ นามบุตร ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 20
320 นายวิทยา แก้วภราดัย ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด นครศรีธรรมราช
321 นายวิทยา ทรงคำ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด เชียงใหม่
322 นายวิทยา บุรณศิริ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
323 นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ ชาติไทยพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด พิจิตร
324 พันเอก วินัย สมพงษ์ ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 23
325 นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 46
326 นายวิรัช ร่มเย็น ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ระนอง
327 นายวิรัช รัตนเศรษฐ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 32
328 นายวิรัตน์ กัลยาศิริ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด สงขลา
329 นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สุโขทัย
330 นางอุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 66
331 พลตำรวจเอก วิรุฬห์ พื้นแสน เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 16
332 พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 17
333 นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 31 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
334 นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด ศรีสะเกษ
335 นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด เชียงราย
336 นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ ภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 15 จังหวัด นครราชสีมา
337 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด พะเยา
338 นายวีระชัย วีระเมธีกุล ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 43
339 นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด ศรีสะเกษ
340 นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด กาฬสินธุ์
341 นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด นครนายก
342 นายวุฒิพงษ์ นามบุตร ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด อุบลราชธานี
343 นายเวียง วรเชษฐ์ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 58
344 นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด อุตรดิตถ์
345 นายศราวุธ เพชรพนมพร เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด อุดรธานี
346 นายศรีเรศ โกฎคำลือ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 10 จังหวัด เชียงใหม่
347 นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด กาญจนบุรี
348 นายศักดา คงเพชร เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัด ร้อยเอ็ด
349 นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 13 จังหวัด นครราชสีมา
350 นายศิริโชค โสภา ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัด สงขลา
351 นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 22
352 นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ ชาติไทยพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด พิจิตร
353 นายศุภชัย ใจสมุทร ภูมิใจไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 5
354 นายศุภชัย ศรีหล้า ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด อุบลราชธานี
355 นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัด ร้อยเอ็ด
356 นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด นครสวรรค์
357 นายสงวน พงษ์มณี เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ลำพูน
358 นายรังสรรค์ มณีรัตน์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ลำพูน
359 พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน มาตุภูมิ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 1
360 นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด บุรีรัมย์
361 นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ชาติไทยพัฒนา ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 7
362 นายสมคิด เชื้อคง เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 10 จังหวัด อุบลราชธานี
363 นายสมคิด บาลไธสง เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด หนองคาย
364 นายสมชัย อัศวชัยโสภณ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ฉะเชิงเทรา
365 นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ตรัง
366 พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด กาญจนบุรี
367 นายสมบัติ ยะสินธุ์ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด แม่ฮ่องสอน
368 นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัด สุรินทร์
369 นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด ตรัง
370 นายสมพล เกยุราพันธุ์ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 39
371 นายสมโภช สายเทพ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ลำปาง
372 นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด ปัตตานี
373 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด ขอนแก่น
374 นายสมศักดิ์ ใจแคล้ว เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ปทุมธานี
375 นางสมหญิง บัวบุตร เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด อำนาจเจริญ
376 นายสรชัด สุจิตต์ ชาติไทยพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สุพรรณบุรี
377 นายสรรเสริญ สมะลาภา ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
378 นายสรวงศ์ เทียนทอง เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด สระแก้ว
379 นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด ชลบุรี
380 นายสราวุธ อ่อนละมัย ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ชุมพร
381 นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด สมุทรปราการ
382 นายสหรัฐ กุลศรี เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด สุพรรณบุรี
383 นายสัญชัย วงษ์สุนทร เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด นครสวรรค์
384 นายสันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ พลังชล ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 1
385 นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 64
386 นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด สุโขทัย
387 นายสัมภาษณ์ อัตถาวงศ์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 11 จังหวัด นครราชสีมา
388 นายสากล ม่วงศิริ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 27 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
389 นายสาคร เกี่ยวข้อง ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด กระบี่
390 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ตรัง
391 นายสาธิต ปิตุเตชะ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ระยอง
392 นายสามารถ แก้วมีชัย เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด เชียงราย
393 พันตำรวจเอก สามารถ ม่วงศิริ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 28 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
394 นายสามารถ มะลูลีม ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 22 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
395 นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 27
396 พันโท สินธพ แก้วพิจิตร ชาติไทยพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด นครปฐม
397 นายสินิตย์ เลิศไกร ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
398 นางสิรินทร รามสูต เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด น่าน
399 นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 39
400 นายสุกิจ อัถโถปกรณ์ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ตรัง
401 นางสุกุมล คุณปลื้ม พลังชล เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด ชลบุรี
402 นายสุชาติ ชมกลิ่น พลังชล เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ชลบุรี
403 ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธำรงเวช เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 10
404 นายสุชาติ ภิญโญ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด นครราชสีมา
405 นายสุชาย ศรีสุรพล เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด ขอนแก่น
406 นายสุชีน เอ่งฉ้วน ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด กระบี่
407 นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 30
408 นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 23 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
409 นายสุทธิชัย จรูญเนตร เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด อุบลราชธานี
410 นายสุทัศน์ เงินหมื่น ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 17
411 นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด เพชรบูรณ์
412 นายสุทิน นพขำ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ปทุมธานี
413 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
414 นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 37
415 นายสุนัย จุลพงศธร เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 26
416 นายสุพล ฟองงาม เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด อุบลราชธานี
417 นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด พัทลุง
418 นายเกียรติศักดิ์ ส่องแสง ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด ปทุมธานี
419 นายสุรจิตร ยนต์ตระกูล เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด มหาสารคาม
420 นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ศรีสะเกษ
421 นายสุรชาติ เทียนทอง เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 11 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
422 นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัด นครศรีธรรมราช
423 นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด นราธิวาส
424 พันตำรวจโท สุรทิน พิมานเมฆินทร์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด อุดรธานี
425 นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 20
426 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด กาญจนบุรี
427 นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ปทุมธานี
428 นายสุรพล เกียรติไชยากร เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัด เชียงใหม่
429 พลเรือเอก สุรพล จันทน์แดง เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัด ชลบุรี
430 นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัด ชัยภูมิ
431 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
432 นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด เพชรบูรณ์
433 นายสุรสาล ผาสุข เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สิงห์บุรี
434 นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด เชียงราย
435 นายสุรันต์ จันทร์พิทักษ์ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 24 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
436 พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัด สงขลา
437 นายเสนาะ เทียนทอง เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 4
438 นายเสรี สาระนันท์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด สกลนคร
439 นายโสภณ ซารัมย์ ภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด บุรีรัมย์
440 นางโสภา กาญจนะ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
441 นายหนูแดง วรรณกางซ้าย เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัด บุรีรัมย์
442 นายเหวง โตจิราการ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 19
443 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 18
444 นายองอาจ วงษ์ประยูร เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด สระบุรี
445 นายองอาจ วชิรพงศ์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
446 นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 59
447 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัด นครราชสีมา
448 นายอนันต์ ผลอำนวย เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด กำแพงเพชร
449 นายอนันต์ ลิมปคุปตถาวร เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด ชัยภูมิ
450 นายอนันต์ ศรีพันธุ์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด อุดรธานี
451 นายอนุชา บูรพชัยศรี ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
452 นายอนุชา สะสมทรัพย์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด นครปฐม
453 นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 13 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
454 นายอนุมัติ ซูสารอ มาตุภูมิ เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ปัตตานี
455 นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด มุกดาหาร
456 นางอนุรักษ์ บุญศล เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด สกลนคร
457 นายอนุสรณ์ ปั้นทอง เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 14 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
458 นางอนุสรา ยังตรง เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด สมุทรปราการ
459 นายอภิชาต การิกาญจน์ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด นครศรีธรรมราช
460 นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด นครศรีธรรมราช
461 นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สกลนคร
462 นายอภิชาติ สุภาแพ่ง ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด เพชรบุรี
463 หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
464 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 8
465 นายอภิรัต ศิรินาวิน มหาชน ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 1
466 นายอภิวัฒน์ เงินหมื่น ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด อำนาจเจริญ
467 พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 14
468 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 1
469 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 57
470 นายอรรถพร พลบุตร ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด เพชรบุรี
471 นายอรรถพล วงษ์ประยูร เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด สระบุรี
472 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
473 นางสาวอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
474 นางอรอนงค์ คล้ายนก ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 30 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
475 นางอรุณลักษณ์ กิจเลิศไพโรจน์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด สมุทรปราการ
476 นางสาวอรุณี ชำนาญยา เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด พะเยา
477 นายอลงกรณ์ พลบุตร ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 14
478 นางอัญชลี วานิช เทพบุตร ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ภูเก็ต
479 นายอันวาร์ สาและ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ปัตตานี
480 นายอับดุลการิม เด็งระกีนา ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ยะลา
481 นายอัศวิน วิภูศิริ ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 33
482 นายอัสนี เชิดชัย เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 29
483 นายอาคม เอ่งฉ้วน ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 15
484 พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย เพื่อไทย ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 31
485 นางอานิก อัมระนันทน์ ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 31
486 นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ ภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด บุรีรัมย์
487 นายอำนวย คลังผา เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ลพบุรี
488 นายอำนาจ วิลาวัลย์ ภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ปราจีนบุรี
489 นายอิทธิเดช แก้วหลวง เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด เชียงราย
490 นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัด ลำปาง
491 นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ปัตตานี
492 นางมณทิพย์ ศรีรัตนา ประชาธิปัตย์ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 51
493 นายอุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์ พลังชล เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด ชลบุรี
494 นายอุดมเดช รัตนเสถียร เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด นนทบุรี
495 นางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ ภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด ศรีสะเกษ
496 นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 29 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
497 นางเอมอร สินธุไพร เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัด ร้อยเอ็ด
498 นายเอี่ยม ทองใจสด เพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด เพชรบูรณ์
499 นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย ภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด ชัยภูมิ
500 นายฮอชาลี ม่าเหร็ม ประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัด สตูล
จำนวนครั้งการเข้าชม 243850
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม 2554