พรรคแบบสัดส่วนกรุงเทพฯภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้รวมแบ่งเขตรวมสัดส่วนและแบ่งเขต
กิจสังคม 1 0 3 0 0 1 0 4 5
ชาติไทยพัฒนา 1 0 8 4 10 0 2 24 25
ประชาธิปัตย์ 33 30 16 5 23 16 49 139 172
ประชาราช 1 0 1 2 1 3 0 7 8
เพื่อไทย 26 6 45 76 31 2 1 161 187
เพื่อแผ่นดิน 7 0 1 17 0 3 3 24 31
ภูมิใจไทย 3 0 1 24 4 1 0 30 33
มาตุภูมิ 1 0 0 1 0 0 1 2 3
ไม่สังกัดพรรค 0 0 0 0 1 0 0 1 1
รวมชาติพัฒนา 1 0 2 6 0 0 0 8 9
รวม 74 36 77 135 70 26 56 400 474