จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตที่ 8
พรรคประชาธิปัตย์
ชื่อ-สกุล

วันเดือนปีเกิด
นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์

30 ธันวาคม 2497

การศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 81/1 หมู่ที่ - หมู่บ้าน โรงแรมนิรันดร์แกรนด์ ซอย อุดมสุข 17 ถนน สุขุมวิท 103
ตำบล/แขวง บางนา อำเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10260
โทรศัพท์ : 0 2361 0080-6
โทรสาร : 0 2398 7511
มือถือ : 08 1811 4662
อีเมล์ : sutthi_p@windowslive.com

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้
นักธุรกิจ

ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร, รองประธานคณะกรรมการประสานงานและติดตามตามนโยบายผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก