จังหวัดนครราชสีมา เขตที่ 5
พรรคภูมิใจไทย
ชื่อ-สกุล

วันเดือนปีเกิด
นายภิรมย์ พลวิเศษ

7 สิงหาคม 2508

การศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารโรงเรียน วิทยาลัยครูนครราชสีมา

สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 10 หมู่บ้าน โคกสะอาด ซอย - ถนน -
ตำบล/แขวง ด่านช้าง อำเภอ/เขต บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ 30120
โทรศัพท์ : 0 4443 4619
โทรสาร : 0 4443 4619
มือถือ : 08 6867 5151
อีเมล์ : -

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้
รับราชการครู

ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
-

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก