จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตที่ 8
พรรคประชาธิปัตย์
ชื่อ-สกุล

วันเดือนปีเกิด
นายสามารถ มะลูลีม

8 กรกฎาคม 2502

การศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 456 หมู่ที่ - หมู่บ้าน - ซอย พัฒนาการ 20 แยก 12 ถนน -
ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ : 0 2319 4995
โทรสาร : 0 2319 4995
มือถือ : 08 1934 4567
อีเมล์ : -

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้
นักการเมือง

ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
ประธานสมาชิกสภาเขตพระโขนง (ส.ข.),รองประธานสภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.),สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร (ส.ว.),สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย