จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขตที่ 1
พรรคประชาธิปัตย์
ชื่อ-สกุล

วันเดือนปีเกิด
นายประมวล พงศ์ถาวราเดช

19 มกราคม 2496

การศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยนาโรต์ ประเทศอินเดีย

สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 300/79 หมู่ที่ 1 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน เพชรเกษม-ชายทะเล
ตำบล/แขวง กำเนิดนพคุณ อำเภอ/เขต บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ 77140
โทรศัพท์ : 0 3269 1167-8
โทรสาร : 0 3269 1168
มือถือ : 08 1705 4438
อีเมล์ : -

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้
นักธุรกิจ

ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
สมาชิกสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,รองประธานสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย