แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 2
พรรคชาติไทยพัฒนา
ชื่อ-สกุล

วันเดือนปีเกิด
นายอัศวิน วิภูศิริ

18 พฤศจิกายน 2494

การศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 447 หมู่ที่ - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน บอนด์สตรีท
ตำบล/แขวง บางพูด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11120
โทรศัพท์ : 0 2502 0930
โทรสาร : 0 2502 0928
มือถือ : -
อีเมล์ : -

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้
นักธุรกิจ

ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม(นายไพฑูรย์ แก้วทอง), ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน),เลขาธิการพรรคมหาชน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ประถมาภรณ์ช้างเผือก