จังหวัดชลบุรี เขตที่ 3
พรรคประชาธิปัตย์
ชื่อ-สกุล

วันเดือนปีเกิด
นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์

28 กุมภาพันธ์ 2517

การศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 20/29 หมู่ที่ - หมู่บ้าน - ซอย วชิรธรรมสาธิต 62 ถนน สุขุมวิท 101/1
ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10260
โทรศัพท์ : 0 2746 4908
โทรสาร : 0 2393 4601
มือถือ : 08 1484 0848
อีเมล์ : soravuth_n@hotmail.com

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้
ธุรกิจส่วนตัว

ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร,ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2548 ลำดับที่ 59

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย