จังหวัดชัยภูมิ เขตที่ 2
พรรคเพื่อไทย
ชื่อ-สกุล

วันเดือนปีเกิด
นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ

5 เมษายน 2499

การศึกษา
วิทยาศาสตรการแพทย์ สาขาการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 383/237-238 หมู่ที่ - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน นิเวศรัตน์
ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ : 0 4482 1877
โทรสาร : 0 4482 1877
มือถือ : 08 9846 0074
อีเมล์ : -

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้
นักการเมือง

ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2529,2531,2535/1, 2544,2548,เลขานุการ รมช.กระทรวงการต่างประเทศ,ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงสาธารณสุข,รองประธานกรรมาธิการการเงิน การคลัง และสถาบันการเงิน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
มหาวชิรมงกุฎ
ประถมาภรณ์ช้างเผือก