เลขประจำตัว
จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตที่ 1
พรรคเพื่อไทย
ชื่อ-สกุล

วันเดือนปีเกิด
นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี

29 มีนาคม 2500

การศึกษา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน สันคูเมือง
ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ 67000
โทรศัพท์ : 056- 711478
โทรสาร : 056- 722037
มือถือ : 081- 9159922
อีเมล์ : st_jss@hotmail.com

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้
ธุรกิจส่วนตัว

ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
-ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา -สมาชิกวุฒิสภา 2543-49 -รองประธานสภาจังหวัดเพชรบูรณ์ -สมาชิกสภาจังหวัดเพชรบูรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
มหาวชิรมงกุฎ