เลขประจำตัว
จังหวัดอุดรธานี เขตที่ 8
พรรคเพื่อไทย
ชื่อ-สกุล

วันเดือนปีเกิด
นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม

17 กันยายน 2498

การศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูอุดรธานี
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 663 หมู่ที่ 7 หมู่บ้าน บ่อน้ำ ซอย - ถนน อุดร-หนองสำโรง
ตำบล/แขวง หมูม่น อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0 4234 7812
โทรสาร : 0 4234 7812
มือถือ : 08 7225 5644
อีเมล์ : -

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้
รับราชการ

ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
-ช่วยราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ -ช่วยราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี -โฆษกกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขปัญหาน้ำ สภาผู้แทนราษฎร -รองประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐาน เงินประจำตำแหน่งครู -เลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
เหรียญจักรพรรดิมาลา