เลขประจำตัว
จังหวัดเชียงราย เขตที่ 5
พรรคเพื่อไทย
ชื่อ-สกุล

วันเดือนปีเกิด
นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน

20 มกราคม 2506

การศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 95/211 หมู่ที่ - หมู่บ้าน อู่ทองเพลส ซอย - ถนน ลำลูกกา
ตำบล/แขวง คูคต อำเภอ/เขต ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12130
โทรศัพท์ : 0 2991 0671
โทรสาร : 0 2991 0671
มือถือ : 08 1841 5975
อีเมล์ : -

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้
นักการเมือง

ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2 สมัย,ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ.2546,กรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร,รองประธานคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย